Kinh tế tập thể, Hợp tác xã từng bước phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh
Trong những năm qua, Kinh tế tập thể, Hợp tác xã tỉnh Trà Vinh từng bước phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới. Các HTX có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước củng cố, hoạt động hiệu quả, góp pần nâng cao thu nhập, nâng cao chất lượng đời sống của người dân, đảm bảo an sinh xã hội và góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới địa phương.

Trên cơ sở đánh giá tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012; triển khai định hướng phát triển KTTT, HTX của chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2021-2030; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành TW Đảng khóa XIII được ban hành. Khu vực kinh tế tập thể, HTX từng bước được phục hồi sau đại dịch, hoạt động trên các lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, Quỹ tín dụng nhân dân, thương mại dịch vụ và một số lĩnh vực khác trở lại ổn định và có bước phát triển. Các HTX, Liên hiệp HTX có bước chuyển mình về kế hoạch hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nhanh chóng phục hồi sản xuất, nổ lực tìm kiếm thị trường, tiêu thụ sản phẩm.

Đến tháng 6/2023, toàn tỉnh có 1.780 THT đang hoạt động, với 30.702 thành viên tham gia, trong đó số THT hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp 1.719 tổ với 30.198 thành viên, số THT hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp 61 tổ với 534 thành viên. Toàn tỉnh hiện có 174 HTX và 01 Liên hiệp HTX lúa gạo đang hoạt động; trong đó có 128 HTX nông nghiệp, 31 HTX phi nông nghiệp, 16 Quỹ tín dụng với vốn điều lệ 169,351 tỷ đồng với 28.848 thành viên. Các HTX đã quan tâm đến liên kết sản xuất và hướng đến phát triển các sản phẩm chủ lực là thế mạnh của địa phương như: lúa gạo, nghêu, cây ăn trái, rau an toàn,... Các tổ chức đoàn thể, chính trị từ tỉnh đến cơ sở và các đảng viên, công chức luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động và hỗ trợ hoạt động tổ hợp tác, HTX. Đẩy mạnh hỗ trợ HTX xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, chuyển đổi số, tạo điều kiện và môi  trường thuận lợi để các HTX phối hợp với doanh nghiệp, liên doanh, liên kết cung ứng dịch vụ và bao tiêu sản phẩm hàng hóa. Đẩy mạnh việc thành lập các HTX kiểu mới tại các địa phương, củng cố lại tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, chế biến sản phẩm.

 

Sản phẩm gạo Hạt Ngọc Châu Long của HTX nông nghiệp Châu Hưng

Một số HTX có mô hình hoạt động hiệu quả, qua đó đã khẳng định vai trò quan trọng của HTX trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tích cực tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Điểm nổi bật so với những năm trước đây, các HTX đã có sản phầm hàng hóa, đẩy mạnh thương hiệu, nhãn hiệu đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Toàn tỉnh có 11 HTX với 17 sản phẩm đạt OCOP 3 sao và 4 sao như: gạo Rạch Lọp, gạo tím Huyền Hội, gạo sạch thượng hạng, bưởi da xanh, dừa sáp, quýt đường, gạo hạt ngọc rồng, gạo hạt ngọc rồng (vàng, tím, đỏ), gạo gió đồng nội, gạo gia đình, măng cụt Tân Qui; gạo hạt ngọc quê hương, gạo hữu cơ Long Hòa - Hòa Minh; gạo hạt ngọc Châu Long,...

Nhiều HTX mạnh dạn xây dựng phương án, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, xây dựng các sản phẩm hàng hóa nâng cao về giá trị, thu nhập của người dân được cải thiện, tạo dựng được thương hiệu. Các HTX chủ động liên kết giữa các thành viên trong HTX, mở rộng liên kết giữa các HTX với HTX và HTX với doanh nghiệp tạo sự hài hòa về lợi ích kinh tế, hỗ trợ nhau tổ chức sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm.

Sản phẩm gạo Hạt Ngọc Rồng của HTX nông nghiệp Long Hiệp

Hiện nay, nền kinh tế nói chung, khu vực kinh tế tập thể, HTX nói riêng có nhiều thuận lợi và cơ hội để phát triển trong xu hướng chung của kinh tế khu vực và thế giới nhưng vẫn còn phải đối diện với không ít khó khăn, thách thức. Vì vậy để phát huy hơn nữa vai trò, đóng góp của khu vực kinh tế tập thể, nòng cốt là HTX đối với kinh tế-xã hội của tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp, Liên minh HTX tỉnh, các HTX thành viên, các tổ chức kinh tế tập thể cần chung sức, đồng lòng, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, HTX hiệu quả và bền vững phù hợp với Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Triển khai kế hoạch tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, HTX năm 2023, phù hợp với các mục tiêu, quan điểm trong Chương trình hành động số 38-CTr/TU ngày 19/10/2022 của Tỉnh ủy và kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW hội nghị lần thứ 5, khóa XIII “về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa nhằm thống nhất nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí của HTX trong giai đoạn hiện nay.

Hai là, đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo HTX và chương trình xúc tiến thương mại. Chủ  động xây dựng Đề án đào tào, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý HTX, cán bộ làm công tác quản lý kinh tế hợp tác trên địa bàn tỉnh phủ hợp với các quy định tại Quyết định 298/QĐ-UNND. Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý HTX, QTD ND; nội dung tập huấn tập về nghiệp vụ kế toán, kỹ năng quản lý, sản xuất kinh doanh,…nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý, kế toán, kiểm soát của các HTX, QTD ND. Quan tâm và tạo điều kiện cho các HTX tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường: Tổ chức hỗ trợ đoàn đưa sản phẩm, hàng hóa các HTX của địa phương đi tham gia Hội chợ xúc tiến thương mại ngoài tỉnh. Tăng cường hỗ trợ hoạt động liên kết hợp tác giữa HTX với doanh nghiệp, giữa HTX với HTX nhằm hỗ trợ bao tiêu đầu ra cho sản phẩm của thành viên.

Ba là, tập trung đẩy mạnh việc cung ứng dịch vụ công trong tư vấn, hỗ trợ HTX. Tập trung phối hợp với các ngành và địa phương hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX còn yếu kém. Ngoài ra, nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động tư vấn, hỗ trợ và cung ứng dịch vụ công để phát triển HTX, LHHTX, nhất là công tác tư vấn về quản trị HTX, xây dựng phương án kinh doanh, xúc tiến thương mại, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, truy suất nguồn gốc,...

Bốn là, quan tâm xây dựng mô hình HTX sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với sản phẩm OCOP và chuyển đổi số. Liên minh HTX tỉnh sẽ phối hợp với Sở khoa học và Công nghệ, các ngành liên quan  xây dựng chương trình trợ giúp hợp tác xã phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với phát triển sản phẩm OCOP. Trong đó, tập trung vào việc đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ, chuyển đổi số trong xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP. Nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại, đề xuất các ngành liên quan hỗ trợ cho các HTX tham gia hội chợ triễn lãm, tìm kiếm, mở rộng thị trường, xây dựng và quảng bá thương hiệu, để tiêu thụ sản phẩm của các HTX sản xuất.

Năm là, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh phương án chuyển đổi hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX theo Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ; Tiếp tục xem xét thẩm định, giải ngân cho những HTX có nhu cầu vốn để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng.

Sáu là, đẩy mạnh và nâng cao năng lực, mở rộng quan hệ hợp tác, khai thác có hiệu quả  các nguồn lực từ các chương trình, dự án của các tổ chức Quốc tế trong và ngoài tỉnh phục vụ cho phát triển tinh tế tập thể, HTX. Tiếp tục thực hiện và triển khai có hiệu quả công tác phối hợp với Dự án DGRV; Dự án Agriterra; Dự án Oxfam…. để hỗ trợ, tăng cưởng năng lực cho hoạt động của HTX.

Bảy là, huy động lực lượng toàn xã hội, tổ chức đoàn thể thúc đẩy phát triển KTTT. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình phối hợp hoạt động giữa Liên minh HTX với các đoàn thể xây dựng kế hoạch cụ thể từng năm thúc đẩy phát triển KTTT, HTX thông qua khuyến khích thành lập mới, vận động thành viên tham gia HTX, tổ hợp tác do đoàn thể chủ trì. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị đưa nội dung về KTTT vào chương trình các lớp tập huấn cán bộ các đoàn thể hàng năm, nhằm tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên về quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về KTTT, nòng cốt là HTX. Từ đó vận động đoàn viên, hội viên tham gia vào HTX, thành lập HTX góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.

Ren Huỳnh

thư viện ảnh
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 19
  • Trong tuần: 229
  • Tất cả: 286350