Hội nghị Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 5, khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025
Trong 2 ngày 14-15/7, tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 5, khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; đồng chí Lê Hữu Hoàng, Ủy viên ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa; các đồng chí Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; cùng các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Lê Hữu Hoàng, Ủy viên ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu chào mừng Hội nghị

Phát biểu chào mừng Hội nghị, đồng chí Lê Hữu Hoàng, Ủy viên ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệt liệt chào mừng các đại biểu về tham dự Hội nghị tại Nha Trang, Khánh Hòa. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng: Để tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xác định rõ phát triển kinh tế tập thể, HTX là xu thế tất yếu, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị theo Kết luận số 70 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XIII) đề ra, đề nghị Liên minh Hợp tác xã Việt Nam luôn quan tâm tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng và cùng với các Bộ, Ban ngành Trung ương nghiên cứu, tích cực tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành kịp thời các chế độ, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để khu vực kinh tế tập thể của cả nước nói chung và Khánh Hòa nói riêng tiếp tục giữ vững vai trò nòng cốt, làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với thành phần kinh tế tập thể, khẳng định hơn nữa vai trò, vị trí của mình trong nền kinh tế quốc dân, cùng thi đua thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho biết Hội nghị sẽ tập trung đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế tập thể, HTX và hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và thời gian tiếp theo.

Đồng thời Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tập trung thảo luận, cho ý kiến đóng góp về một số nội dung: Báo cáo đề xuất sửa đổi Luật HTX năm 2012; Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Ủy ban Kiểm tra; Báo cáo triển khai Nghị quyết số 61/NQ-LMHTXVN ngày 24/02/2022 về tổ chức thực hiện khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của HTX đối với cấp ủy, chính quyền địa phương; Dự thảo Quy chế quy định chế độ báo cáo và công tác thống kê tình hình phát triển kinh tế tập thể, HTX; Bộ Nhận diện hình ảnh của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới (Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022); Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Chương trình tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam năm 2022 và 2023 gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW.

Đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2020-2025 tham dự Hội nghị

Theo báo cáo của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về tình hình phát triển kinh tế tập thể, HTX 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, trong 6 tháng đầu năm 2022, số HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác thành lập mới ở tất cả các tỉnh, thành phố và một số vùng miền có số lượng tăng so với năm 2021. Cụ thể trong 6 tháng đầu năm, cả nước thành lập mới 756 HTX , đạt 50,4% chỉ tiêu kế hoạch năm 2022,  nâng tổng số HTX trên cả nước lên 28.237 HTX, tăng 2.092 HTX so với cùng kỳ năm 2021. Khu vực HTX thu hút trên 6,9 triệu thành viên (tăng 93.518 thành viên so với cùng kỳ năm 2021) và 2,53 triệu lao động (tăng 45.207 lao động so với cùng kỳ năm 2021).

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2022, HTX trong cả nước tại tất cả các vùng, miền cơ bản thích ứng với tình hình mới, thành lập mới đạt kế hoạch, mục tiêu đề ra; hoạt động sản xuất kinh doanh dần ổn định; chủ động xây dựng kế hoạch phương án sản xuất kinh doanh ngắn hạn, dài hạn phù hợp, linh hoạt trước điều kiện thực tiễn. Khu vực kinh tế tập thể, HTX có bước phát triển cả số lượng và chất lượng, khắc phục tình trạng yếu kém kéo dài; đóng góp tăng trưởng kinh tế bền vững, kiềm chế lạm phát, tăng kim ngạch xuất khẩu, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, nhất là kinh tế nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm, thích ứng biến đổi khí hậu, hướng đến phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn.

Đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2020-2025 tham dự Hội nghị

Cũng trong 6 tháng đầu năm, hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã chủ động, sáng tạo, triển khai hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nhất là công việc lớn, trọng tâm về phát triển kinh tế tập thể, HTX. Có thể kể đến như: Tích cực tham gia tổng kết Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoàn thiện pháp luật về kinh tế tập thể, HTX; phối hợp tham mưu, đề xuất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; tích cực làm việc với Bộ Tài chính và bộ, ngành liên quan cấp bổ sung đủ vốn điều lệ cho Quỹ theo quy định; tham mưu ban hành Thông tư 27/2022/TT-BTC ngày 11/05/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ quyết định số 59/2007/QĐ-BTC ngày 11/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX; Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 1915/VPCP-NN ngày 29/3/2022 của Văn phòng Chính phủ chỉ đạo hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2022; chủ động triển khai trong hệ thống góp ý xây dựng Luật HTX năm 2012 (sửa đổi); tích cực làm việc, ký kết và triển khai chương trình phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành liên quan;…

Đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2020-2025 tham dự Hội nghị

Trong 6 tháng cuối năm 2022, hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế tập thể, HTX và nâng cao hiệu quả hoạt động theo Nghị quyết 09/NQ-LMHTXVN ngày 13/01/2022 của Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xãViệt Nam; Tổ chức xây dựng và hoàn thiện các Đề án trình Ban Bí Thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và hệ thống chính trị về phát triển KTTT, HTX; nâng cao vai trò và lợi ích của HTX trong phát triển kinh tế - xã hội; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thông tin báo cáo theo Quyết định số 250/QĐ-LMHTXVN ngày 11/6/2021 của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam; Tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, địa phương về phát triển kinh tế tập thể, HTX; xây dựng Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới;…

Đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2020-2025 tham dự Hội nghị

Cùng với đó, trong 6 tháng cuối năm hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cũng sẽ tích cực, chủ động phối hợp hiệu quả với các bộ, ngành thực hiện một số công việc nổi bật như: Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thành công Diễn đàn kinh tế hợp tác năm 2022; tổ chức Lễ ký Chương trình phối hợp công tác giữa Liên minh HTX Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ; làm việc với Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội…; triển khai Kế hoạch số 221/KH-LMHTXVN ngày 22/4/2022 về triển khai Đề án xây dựng huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023…

Nhân dịp này, Hội nghị Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã chia tay các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành đến tuổi nghỉ hưu và chuyển công tác; đồng thời công bố các đồng chí bổ sung vào Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2020-2025.

Buổi chiều ngày 14/7, Hội nghị phân Tổ thảo luận về các báo cáo và nội dung liên quan.

Vân Khánh - Lê Huy

 

Theo vca.org.vn

https://vca.org.vn/hoi-nghi-ban-chap-hanh-lien-minh-hop-tac-xa-viet-nam-lan-thu-5-khoa-vi-nhiem-ky-2020-2025-a26412.html

thư viện ảnh
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 36
  • Trong tuần: 297
  • Tất cả: 287413