Phát triển kinh tế tập thể, HTX 6 tháng cuối năm 2022: Đẩy mạnh xây dựng mô hình hợp tác xã sản xuất gắn với chuỗi giá trị
Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 5, khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp. 100% ý kiến nhất trí của các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành thông qua Nghị Quyết Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 5, khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 5, khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Nghị Quyết Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 5, khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 nêu rõ trong 6 tháng cuối năm, hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tập trung thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm:

  • Tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, địa phương về phát triển kinh tế tập thể, HTX; xây dựng Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; cả hệ thống tập trung xây dựng Báo cáo đề xuất sửa đổi Luật HTX năm 2012, kiến nghị với Quốc hội sửa đổi Luật HTX năm 2012; triển khai Nghị định số 45/2021/NĐ-CP; tổng hợp, đề xuất Chính phủ, các cơ quan chức năng có chính sách ưu đãi thuế, phí, lệ phí đối với các HTX theo từng loại hình; có phương án giải thể dứt điểm đối với các HTX đã ngừng hoạt động, hoạt động hình thức.
  • Tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế tập thể, HTX và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam theo Nghị quyết 09/NQ-LMHTXVN ngày 13/01/2022 của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam; hướng dẫn kịp thời HTX cơ chế chính sách, hỗ trợ nhất là chính sách phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; nâng cao hiệu quả tư vấn hỗ trợ dịch vụ cho thành viên về xúc tiến thương mại, tín dụng, đào tạo, khoa học công nghệ, thành lập mới, chuyển đổi số bằng các nguồn lực từ Chương trình phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2025; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

100% ý kiến nhất trí của các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành thông qua Nghị Quyết Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 5, khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

  • Tổ chức xây dựng và hoàn thiện các Đề án trình Ban Bí Thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: (1) Đề án phát triển kinh tế tập thể, HTX vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; (2) Đề án xây dựng và phát triển HTX tiêu dùng; (3) Đề án thí điểm thành lập Liên đoàn HTX lúa gạo vùng đồng bằng sông Cửu Long; (4) Đề án Chiến lược đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho khu vực kinh tế tập thể đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; (5) Đề án Đào tạo chuẩn hóa các chức danh quản lý và đào tạo kỹ năng nghề cho người lao động HTX đến năm 2030.
  • Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và hệ thống chính trị về phát triển KTTT, HTX; nâng cao vai trò và lợi ích của HTX trong phát triển kinh tế - xã hội với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; đẩy mạnh xây dựng mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị; triển khai Chương trình tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam năm 2022 và 2023 gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022; ban hành Bộ Nhận diện hình ảnh của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát biểu tại Hội nghị Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 5, khóa VI

  • Tiếp tục hoàn thiện cơ chế hoạt động, bộ máy tổ chức Liên minh HTX Việt Nam và cấp tỉnh phù hợp với Kết luận số 158-KL/TW của Ban Bí Thư, Điều lệ, Nghị quyết Đại hội VI, Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX cấp tỉnh; một số Liên minh HTX cấp tỉnh hoàn thiện và thông qua Điều lệ Liên minh HTX cấp tỉnh (sửa đổi) trình UBND cấp tỉnh phê duyệt; tập trung đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ hệ thống Liên minh HTX Việt Nam; đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng, hợp tác quốc tế; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; ban hành Quy chế quy định chế độ báo cáo và công tác thống kê tình hình phát triển kinh tế tập thể, HTX; báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá chỉ số hài lòng của HTX đối với cấp ủy, chính quyền địa phương năm 2021; đẩy mạnh phát huy sáng kiến theo cụm thi đua, theo vùng; tăng cường trao đổi, liên kết, hợp tác giữa các tỉnh, thành phố trong khu vực.
  • Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thành công Diễn đàn kinh tế hợp tác năm 2022; rà soát các nghị quyết, kết luận đã ký với các bộ, ngành, cơ quan, cấp ủy, chính quyền địa phương; tổ chức Lễ ký Chương trình phối hợp công tác giữa Liên minh HTX Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ; làm việc với Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội…; triển khai Kế hoạch số 221/KH-LMHTXVN ngày 22/4/2022 về triển khai Đề án xây dựng huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023; đề xuất chương trình phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, phối hợp triển khai Đề án hỗ trợ thành lập HTX do phụ nữ tham gia quản lý và tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030.
Lê Huy

 

Theo vca.org.vn

https://vca.org.vn/day-manh-xay-dung-mo-hinh-hop-tac-xa-san-xuat-gan-voi-chuoi-gia-tri-a26481.html

thư viện ảnh
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 18
  • Trong tuần: 228
  • Tất cả: 286349