Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Số ký hiệu văn bản 70-KL/TW
Ngày ban hành 09/03/2020
Ngày hiệu lực 09/03/2020
Trích yếu nội dung Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Hình thức văn bản Kết luận
Lĩnh vực Văn bản trung ương
Người ký duyệt Trần Quốc Vượng
Tài liệu đính kèm kl70.pdf