TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 7
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1771/HDLN-SKHDT-STC-SXD-STNMT 19/08/2021 Hướng dẫn liên ngành thực hiện Chương trình hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 32
Tải về 0
63/HD-STC 24/06/2020 Hướng dẫn 63 v/v thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ
Lượt xem: 32
Tải về 0
20/HD-LMHTX 27/03/2020 Hướng dẫn về việc xét khen thưởng lĩnh vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 27
Tải về 0
1334/HD-SKHĐT 22/07/2019 Hướng dẫn v/v điều chỉnh hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 56/2018/NQ-HĐND v/v sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 về Ban hành Chính sách hỗ trợ phát triển Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2017-2020
Lượt xem: 29
Tải về 0
42/HD-SNN-KHĐT-LMHTX 28/03/2019 Hướng dẫn liên tịch về lao động có trình độ, ngành nghề phù hợp với từng lĩnh vực hoạt động chính của các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 29
Tải về 0
1381/HD-SKHĐT 03/08/2018 Hướng dẫn v/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 56/2018/NQ-HĐND v/v sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 về Ban hành Chính sách hỗ trợ phát triển Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2017-2020
Lượt xem: 27
Tải về 0
1675/HD-SKHĐT 29/09/2017 Hướng dẫn v/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 về Ban hành Chính sách hỗ trợ phát triển Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2017-2020
Lượt xem: 29
Tải về 0