Quyết định ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 1039/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/06/2022
Ngày hiệu lực 15/06/2022
Trích yếu nội dung Quyết định ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản KTHT tỉnh
Người ký duyệt Nguyễn Trung Hoàng
Tài liệu đính kèm 1039.Botieuchihuyenntm,ntmnangcao.pdf